Bygglov till nyckelfärdigt hus

Bygglov

Ett bygglov (äldre benämning byggnadslov) är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av nyckelfärdiga hus eller en anläggning. Många länder har olika administrativa nivåer & beslut som gäller byggande tas vanligen på den lokala nivån (kommunen). Den regionala & nationella nivån har dock ofta möjligheten att ta beslut i vissa situationer.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till eller göra vissa andra ändringar befintligt hus. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt t.ex. köpa ett nyckelfärdigt hus. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan kontakta din kommun.

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år & ha byggt färdigt inom 5 år.

Nybyggnad & tillbyggnad kräver oftast bygglov

Att bygga nya nyckelfärdiga hus  eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även hus utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som hus räknas som hus. Exempel på det är husbåtar, husvagnar & serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid.

Att flytta ett nyckelfärdigt hus till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen & nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov & bygglov.

Yttre eller inre ändringar av ett hus

Om huset ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på huset genom att:

  • Byta färg på de nyckelfärdiga husen, t.ex. gul till röd färg
  • Byta fasadbeklädnad, t.ex.  från puts till trä
  • Byta material på taket t.ex. från tegel till plåt.

För ett hus, nyckelfärdigt hus eller parhus finns undantag

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av den nyckelfärdiga planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att hus bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- & avloppsledningar.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att huset behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till husets tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga & konstnärliga värden. Det gäller både inre & yttre ändringar, & det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från husets förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för detta.

Hus som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt har ett utökat skydd & får inte förvanskas.

Ändra ett hus, bygg om det till något annat

Om du ska ändra ett hus så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda ett nyckelfärdigt hus för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva huset & även om du bara använder en del av huset på ett nytt sätt.

Bygg, flytta eller ändra hus vissa speciella anläggningar

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel följande:

  • murar & plank, läs mer på sidan Murar, plank & staket,
  • upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt,
  • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- & miljöfarliga produkter & brandfarliga ämnen, om det inte gäller en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov,
  • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor & vissa vindkraftverk, &
  • radio- & telemaster samt torn, om det inte gäller mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn.

Behöver man bygglov för att sätta upp eller ändra skyltar & strålkastare?

I ett område med detaljplan behöver du lov för större ljusanordningar, & för att sätta upp eller ändra en skylt. Ibland behöver du lov även utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.

Tidsbegränsat bygglov för vissa åtgärder

Du kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov. Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan. Det byggnadsnämnden bedömer vid prövningen är bland annat om det du vill bygga är lämpligt på platsen & om åtgärden kan anses vara en tidsbegränsad åtgärd. Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst 10 år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än 15 år.

Kommunen kan minska eller utöka bygglovsplikten

Kommunen kan besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området. Den minskade bygglovsplikten innebär att det inte behövs bygglov för åtgärder som kräver det i vanliga fall. Utökad bygglovsplikt innebär att det behövs bygglov för åtgärder som inte kräver det i vanliga fall. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta vad som gäller för din fastighet.

Avgifter & blanketter för bygglov

Byggnadsnämnden får ta ut avgift för bygglov & anmälan. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är. Det är även till byggnadsnämnden du vänder dig för att få blanketter till att ansöka om bygglov.

 

Läs mer på boverket.se