Artiklar från hustillverkare gimme shelter

Gimme shelter första plats i Expressens guide om drömhus

Gimme shelters H70 hus fick förstaplatsen i Expressens stora guide över sommarens nya nyckelfärdiga hus.  Rasmus Wærn på Wingårdh Arkitektkontor tycket att det är ett riktigt fint litet hus.

Tidningen Leva & bo

Gimme shelter är med i Sveriges största veckomagasin för inredning och hem

Gimme shelter är med i det senaste numret av Leva & bo, den största veckotidningen för inredning och hem i Sverige med 130 000 läsare per vecka. I mittenuppslaget av tidningen beskrivs gimme shelter som en av nykomlingarna att hålla ögonen på! Den kända arkitektkritikern Rasmus Wearn beskriver huset som “ett riktigt trevligt hus!” och det enda kataloghuset designat och producerat av en arkitekt.

Köp ditt exemplar här: Tidningskungen

Gimme shelter Enki magazine

Gimme shelter med i Enki Magazine höstnummer

Enki Magazine skriver om gimme shelters affärsidé i deras höstnummer om hållbart boende. I artikeln lyfter de fram det unika med arkitekturen och de fokuserar även på hållbarheten i husen och dess pusselsystem.

Köp ditt egna exemplar av Enki Magazine i din lokala tidningsaffär eller här: Pressbyrån online.


Enki magazine

Enki magazine är en av världens största och mest prestigefyllda arkitekttidningar, den ges ut i 17 länder.

https://enkimagazine.com/

Bygglov till nyckelfärdigt hus

Bygglov

Ett bygglov (äldre benämning byggnadslov) är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av nyckelfärdiga hus eller en anläggning. Många länder har olika administrativa nivåer & beslut som gäller byggande tas vanligen på den lokala nivån (kommunen). Den regionala & nationella nivån har dock ofta möjligheten att ta beslut i vissa situationer.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till eller göra vissa andra ändringar befintligt hus. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt t.ex. köpa ett nyckelfärdigt hus. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan kontakta din kommun.

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år & ha byggt färdigt inom 5 år.

Nybyggnad & tillbyggnad kräver oftast bygglov

Att bygga nya nyckelfärdiga hus  eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även hus utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som hus räknas som hus. Exempel på det är husbåtar, husvagnar & serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid.

Att flytta ett nyckelfärdigt hus till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen & nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov & bygglov.

Yttre eller inre ändringar av ett hus

Om huset ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på huset genom att:

 • Byta färg på de nyckelfärdiga husen, t.ex. gul till röd färg
 • Byta fasadbeklädnad, t.ex.  från puts till trä
 • Byta material på taket t.ex. från tegel till plåt.

För ett hus, nyckelfärdigt hus eller parhus finns undantag

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av den nyckelfärdiga planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att hus bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- & avloppsledningar.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att huset behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till husets tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga & konstnärliga värden. Det gäller både inre & yttre ändringar, & det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från husets förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för detta.

Hus som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt har ett utökat skydd & får inte förvanskas.

Ändra ett hus, bygg om det till något annat

Om du ska ändra ett hus så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda ett nyckelfärdigt hus för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva huset & även om du bara använder en del av huset på ett nytt sätt.

Bygg, flytta eller ändra hus vissa speciella anläggningar

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel följande:

 • murar & plank, läs mer på sidan Murar, plank & staket,
 • upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt,
 • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- & miljöfarliga produkter & brandfarliga ämnen, om det inte gäller en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov,
 • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor & vissa vindkraftverk, &
 • radio- & telemaster samt torn, om det inte gäller mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn.

Behöver man bygglov för att sätta upp eller ändra skyltar & strålkastare?

I ett område med detaljplan behöver du lov för större ljusanordningar, & för att sätta upp eller ändra en skylt. Ibland behöver du lov även utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.

Tidsbegränsat bygglov för vissa åtgärder

Du kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov. Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan. Det byggnadsnämnden bedömer vid prövningen är bland annat om det du vill bygga är lämpligt på platsen & om åtgärden kan anses vara en tidsbegränsad åtgärd. Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst 10 år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än 15 år.

Kommunen kan minska eller utöka bygglovsplikten

Kommunen kan besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området. Den minskade bygglovsplikten innebär att det inte behövs bygglov för åtgärder som kräver det i vanliga fall. Utökad bygglovsplikt innebär att det behövs bygglov för åtgärder som inte kräver det i vanliga fall. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta vad som gäller för din fastighet.

Avgifter & blanketter för bygglov

Byggnadsnämnden får ta ut avgift för bygglov & anmälan. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är. Det är även till byggnadsnämnden du vänder dig för att få blanketter till att ansöka om bygglov.

 

Läs mer på boverket.se

Avloppsanläggning

Avlopp

Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan även avlopp ha betydelsen avloppsvatten. I det tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten. Dagvatten är regnvatten och vatten från till exempel snösmältning. Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det spolas ut från toaletter och gråvatten som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt.

Enskilt avlopp

Tänk på att det är många olika faktorer som spelar in i vilken avloppslösning som fungerar på just din tomt.

Varför ska avloppsvattnet renas?

Avlopp och dricksvattnet

Det viktigaste syftet med rening av avlopp är att förhindra att smitta sprids. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smitta till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar.

Avlopp och miljön

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan orsaka syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan leda till fiskdöd och minskad biologisk mångfald. I vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp.

Avlopp och kretslopp

Om avloppet tas tillvara på rätt sätt blir det en resurs i stället för ett problem. Framförallt avloppet från toaletten, det vill säga urin och avföring, innehåller växtnäringsämnen som kväve, fosfor och kalium. Denna växtnäring kan ersätta handelsgödsel i lantbruket, vars framställning är mycket resurs- och energikrävande. Därför är det viktigt att se näringen i avloppet som en resurs. Idag finns det metoder som möjliggör återföring av näring från avlopp till odling på ett hygieniskt och säkert sätt.

Vad avgör valet av teknik?

Tekniken du väljer ska vara lämplig för platsen, uppfylla lagens krav samt överensstämma med dina egna önskemål. En tekniklösning som fungerar på ett ställe passar inte nödvändigtvis på ett annat. Det är många faktorer att ta hänsyn till. Här får du en översiktlig beskrivning av omständigheter som påverkar dina valmöjligheter.

Miljöskydd

Kravet på miljöskydd beror på hur känslig miljön är i området, t.ex. om det finns problem med övergödning eller om fastigheten
ligger i ett särskilt känsligt område. Miljökontoren använder Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopp och delar in kraven i
två nivåer – normal resp. hög skyddsnivå.

Dricksvattnet

Liksom för miljöskydd beror kravet på hälsoskydd på områdets känslighet. Det kan handla om avståndet till närmsta granne, närhet till dricksvattenbrunnar eller om det finns en badplats i närheten.

Kretslopp av toalettavfallet

Om kommunen du bor i satsar på kretslopp av toalettavfallet kan detta spela in för vilka lösningar som i första hand bör väljas. Kommunen har i så fall mer information om detta.

 • Marken på tomten spelar stor roll. Hur jorden på tomten ser ut, om det är sandigt eller
  lerigt, avgör om det är möjligt att rena avloppet i marken på tomten. En annan avgörande faktor är avståndet från markytan till grundvattnet.
 • Utrymmet på din tomt kan också påverka vilka tekniker som är möjliga. Om du har
  platsbrist på din egen tomt behöver du kanske få tillåtelse att lägga anläggningen på
  grannens mark. Då bör ni upprätta ett servitut. Det är ett kontrakt bundet till fastigheten
  som ger dig rätt att använda grannens mark.
 • För vissa lösningar kan du behöva renovera en del av badrummet eller ledningar inne i
  huset.