Avloppsanläggning

Avlopp

Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan även avlopp ha betydelsen avloppsvatten. I det tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten. Dagvatten är regnvatten och vatten från till exempel snösmältning. Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det spolas ut från toaletter och gråvatten som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt.

Enskilt avlopp

Tänk på att det är många olika faktorer som spelar in i vilken avloppslösning som fungerar på just din tomt.

Varför ska avloppsvattnet renas?

Avlopp och dricksvattnet

Det viktigaste syftet med rening av avlopp är att förhindra att smitta sprids. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smitta till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar.

Avlopp och miljön

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan orsaka syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan leda till fiskdöd och minskad biologisk mångfald. I vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp.

Avlopp och kretslopp

Om avloppet tas tillvara på rätt sätt blir det en resurs i stället för ett problem. Framförallt avloppet från toaletten, det vill säga urin och avföring, innehåller växtnäringsämnen som kväve, fosfor och kalium. Denna växtnäring kan ersätta handelsgödsel i lantbruket, vars framställning är mycket resurs- och energikrävande. Därför är det viktigt att se näringen i avloppet som en resurs. Idag finns det metoder som möjliggör återföring av näring från avlopp till odling på ett hygieniskt och säkert sätt.

Vad avgör valet av teknik?

Tekniken du väljer ska vara lämplig för platsen, uppfylla lagens krav samt överensstämma med dina egna önskemål. En tekniklösning som fungerar på ett ställe passar inte nödvändigtvis på ett annat. Det är många faktorer att ta hänsyn till. Här får du en översiktlig beskrivning av omständigheter som påverkar dina valmöjligheter.

Miljöskydd

Kravet på miljöskydd beror på hur känslig miljön är i området, t.ex. om det finns problem med övergödning eller om fastigheten
ligger i ett särskilt känsligt område. Miljökontoren använder Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopp och delar in kraven i
två nivåer – normal resp. hög skyddsnivå.

Dricksvattnet

Liksom för miljöskydd beror kravet på hälsoskydd på områdets känslighet. Det kan handla om avståndet till närmsta granne, närhet till dricksvattenbrunnar eller om det finns en badplats i närheten.

Kretslopp av toalettavfallet

Om kommunen du bor i satsar på kretslopp av toalettavfallet kan detta spela in för vilka lösningar som i första hand bör väljas. Kommunen har i så fall mer information om detta.

 • Marken på tomten spelar stor roll. Hur jorden på tomten ser ut, om det är sandigt eller
  lerigt, avgör om det är möjligt att rena avloppet i marken på tomten. En annan avgörande faktor är avståndet från markytan till grundvattnet.
 • Utrymmet på din tomt kan också påverka vilka tekniker som är möjliga. Om du har
  platsbrist på din egen tomt behöver du kanske få tillåtelse att lägga anläggningen på
  grannens mark. Då bör ni upprätta ett servitut. Det är ett kontrakt bundet till fastigheten
  som ger dig rätt att använda grannens mark.
 • För vissa lösningar kan du behöva renovera en del av badrummet eller ledningar inne i
  huset.