Marklov för nyckelfärdiga hus

Posts

Marklov för nyckelfärdigt hus

Marklov

Om du inom ett detaljplanerat område ska schakta eller fylla ut mark så att höjdläget för markytan avsevärt ändras, krävs ett marklov. Det kan även behövas för att fälla träd.

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte något tillstånd för schaktning eller fyllning av mark, undantag kan vara om din fastighet omfattas av strandskyddat område, då det kan krävas en strandskyddsdispens för åtgärden. Rådfråga alltid bygglovenheten vid markåtgärder som påverkar dagvattenavrinning eller grannfastigheten.

Trädfällning och skogsplantering inom detaljplanerat område kan också kräva marklov, undantaget är på den egna tomten.

Vill du ansöka om marklov?

Du kan ansöka om marklov både via kommunens e-tjänst och via pappersblankett. Om du ansöker via e-tjänsten blir handläggningsavgiften något lägre än om du ansöka via pappersblankett.

Följ en guide för att göra din ansökan

I våra guider längre ner på sidan beskriver vi hur du går tillväga för att göra en ansökan och vilka bilagor som ska bifogas. Guiden avslutas med att du kan göra din ansökan. I samma ansökan kan du även ansöka om eventuellt strandskyddsdispens. Hör av dig till din kommun om det saknas guide för den åtgärd du planerar.

Undvik byggsanktionsavgift – invänta alltid ett startbesked

Invänta alltid ett skriftligt startbesked! Om du påbörjar arbetena utan ett startbesked ska bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.