Artiklar om att bygga och köpa nyckelfärdigt hus

Area och volym för husbyggnader

Area och volym för husbyggnader

Förhandsbesked

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked i bygglovsärenden kan ges av byggnadsnämnden på en förfrågan från den enskilde om ett bygglov kan komma att tillåtas på en viss plats. En förfrågan är inte samma sak som en riktig bygglovsansökan men vid ett positivt förhandsbesked är detta bindande för byggnadsnämnden om en bygglovsansökan senare lämnas in. Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked i två år.

Planlösning kontor

Planritning

Inom arkitektur och byggteknik är en planritning en illustration, oftast i skala, som visar en vy över av förhållandet mellan rum, utrymmen och andra fysiska funktioner på en strukturerad nivå av en byggnads våningsplan. På en planritning ska följande ingå: våningsplanets olika delar (rum), dess funktion (kök, sovrum, dusch), dess yta i kvadratmeter, fönster och dörrar var fast inredning såsom köksinredning, tvättstuga, wc och dusch är placerad, var sektioner är tagna, byggnadsarea samt bruttoarea för varje plan, eventuell lutning mellan entré och garage (får vara max 1:20). Planritningarna görs vanligtvis i skala 1:100 och trycks vanligen på A4- eller A3-papper.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

thumb|Nybyggnadskarta för tillbyggnad av Banankompaniet i Stockholm. En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan utgör ett underlag för upprättande av situationsplanen. Nybyggnadskartan utvisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. Nybyggnadskartan upprättas vanligtvis av kommunen, byggnadsnämnden är i viss omfattning skyldig att tillhandahålla en nybyggnadskarta mot avgift . Kartan redovisas oftast i skala 1:400.

Marklov för nyckelfärdigt hus

Marklov

Om du inom ett detaljplanerat område ska schakta eller fylla ut mark så att höjdläget för markytan avsevärt ändras, krävs ett marklov. Det kan även behövas för att fälla träd.

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte något tillstånd för schaktning eller fyllning av mark, undantag kan vara om din fastighet omfattas av strandskyddat område, då det kan krävas en strandskyddsdispens för åtgärden. Rådfråga alltid bygglovenheten vid markåtgärder som påverkar dagvattenavrinning eller grannfastigheten.

Trädfällning och skogsplantering inom detaljplanerat område kan också kräva marklov, undantaget är på den egna tomten.

Vill du ansöka om marklov?

Du kan ansöka om marklov både via kommunens e-tjänst och via pappersblankett. Om du ansöker via e-tjänsten blir handläggningsavgiften något lägre än om du ansöka via pappersblankett.

Följ en guide för att göra din ansökan

I våra guider längre ner på sidan beskriver vi hur du går tillväga för att göra en ansökan och vilka bilagor som ska bifogas. Guiden avslutas med att du kan göra din ansökan. I samma ansökan kan du även ansöka om eventuellt strandskyddsdispens. Hör av dig till din kommun om det saknas guide för den åtgärd du planerar.

Undvik byggsanktionsavgift – invänta alltid ett startbesked

Invänta alltid ett skriftligt startbesked! Om du påbörjar arbetena utan ett startbesked ska bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Strandsskyddsprincipen för attefallshus

Strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens.

Vad innebär strandskyddet?

Strandskyddet innebär bland annat förbud mot byggandet av byggnader, tillbyggnader, ändrad användning av byggnader, anläggningar, muddringar, trädfällning, schaktning och utfyllnader med mera.

Observera att även bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebodar, attefallshus, staket och bryggor, kan kräva strandskyddsdispens.

Ansökan om strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. Din kommun tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Du ansöker om strandskyddsdispens via e-tjänst eller på samma blankett som för den åtgärd du avser att utföra. Längst ner på sidan har vi listat olika lov som krävs beroende på vilken åtgärd du ska utföra.

Bygg- och miljönämnden kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Tänk på att Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska strandskyddsdispensen efter att beslut har meddelats från bygg- och miljönämnden. Hör av dig till kommun om du vill veta om din fastigheten omfattas av strandskyddat område.

Bilagor vid ansökan om strandskyddsdispens

Vilka bilagor du ska bifoga med din ansökan om strandskyddsdispens beror på vilken åtgärd du planerar. I våra guider för olika åtgärder som kan kräva strandskyddsdispens framgår vilka bilagor du ska bifoga. Generellt gäller att du ska bifoga en beskrivning av åtgärden med uppgift om hur och när, samt anledning till den planerade åtgärden. Kommunen ser gärna att du även bifogar fotografier/fotomontage som förtydligar ansökan.

Om strandskyddet

Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge goda livsvillkor för växt och djurliv. Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandlinjen upp på land och lika långt ut i vattnet vid alla sjöar, hav och vattendrag i Sverige. I vissa områden i Stockholms län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter, främst inom områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Inom områden med detaljplan kan dock förhållandena vara annorlunda.

Nybyggnadskarta - Nyckelfärdigt hus

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga ett nytt nyckelfärdigt hus som huvudbyggnad, större tillbyggnad eller större teknikbyggnad behöver du en nybyggnadskarta när du ritar din situationsplan.

Det finns tre kategorier av nybyggnadskartor:

  • Nybyggnadskarta: typ A (kommunal VA-anslutning)
  • Nybyggnadskarta: typ B

Enklare karta

På nybyggnadskartan visas uppgifter om bland annat markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanbestämmelser, vatten och avloppsanslutningar (gäller typ A) i skalan 1:400, 1:500 eller 1:1000. Om du i din beställning anger vad du ska göra, så kan ofta kommunen anpassa kartan efter dina behov. En nybyggnadskarta beställer du från bygg- och miljökontoret. Kommunen tar ut en avgift för att tillverka kartan.

Om du beställer en nybyggnadskarta för en del av en större fastighet, ska du bifoga en karta i pdf-format till kommunen som tydligt visar ny tomtavgränsning. Som underlag för denna karta kan du använda tätortskartan i Stockholms län t.ex. eller någon annan gratiskarta.

Beställningen av karta brukar ta runt 4 veckor, så tänk på det innan du tänker skicka in din bygglovsansökan!

Bygga nyckelfärdigt hus - Förhandsbesked

Förhandsbesked

Förhandsbesked också kallat lokaliseringsprövning är ett besked om det är möjligt att bygga nyckelfärdigt hus på fastigheten samt om det är möjlighet att lösa vatten och avloppsfrågan.

Om du ska bygga hus utanför detaljplanerat område och på en fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked.

Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och du lägger ner kostnader på ritningar och annan planering. Ett positivt förhandsbesked är inte det samma som ett godkännande för att få bygga, inte heller för att få anordna vatten och avlopp. Du måste ansöka om bygglov och vatten och avlopp i vanlig ordning.

Vill du ansöka om förhandsbesked?

Du kan ansöka om förhandsbesked hos din berörda kommun oftast via vår e-tjänst och via pappersblankett.