Bilagor som behövs i din ansökan

Bilagor som behövs i din bygglovsansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ansökan behöver vi skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller ritningarna inte är fackmannamässigt utförda kommer kommunen be oss komplettera din ansökan.

Följande handlingar bifogar vi när vi skickar in din bygglovsansökan

 1. Situationsplan
  Nybyggnadskarta i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 med följande information:

  • De nya nyckelfärdiga husen eller tillbyggnader med måttsättning i minst 3 vinkelräta mått från fastighetsgräns till byggnad, varav 2 mått ska vara till samma byggnadshörn men från olika fastighetsgränser
  • Förslag till sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG) för ny byggnad
  • Befintliga byggnader – byggnader som ska rivas markeras med kryss
  • Nyckelfärdiga husets entré markeras med en pil
  • Infarter och utfarter till huset (det krävs tillstånd från väghållaren att anlägga en sådan)
  • Parkeringsplatser
  • Eventuella bryggor, stödmurar, vattenbrunnar med mera
  • Markera markområden som schaktas eller fylls ut med jord eller fyllnadsmassor
  • Placering av avloppsanläggning om du ska ha enskilt avloppDet vi måste tänka på innan vi placerar huset är bland annat rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd du vill spara, avloppsanläggningar och brunnar.Det går inte att flytta det nyckelfärdiga huset efter att bygglov beviljats så man måste vara noggrann. 
 2. Planritning
  Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den är i skala 1:100 och innehålla uppgifter om:

  • Byggnadens yttermått
  • Byggnadens rumsindelning
 3. Sektionsritning
  En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen är i skala 1:100 och visa:

  • Rumshöjd
  • Takvinkel
  • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG)
  • Skorsten
  • Byggnadens höjd
 4. Fasadritning
  Fasadritiningen är i skala 1:100 och visa:

  • Befintlig marknivå med en streckad linje
  • Ny marknivå med en heldragen linje
  • Markplanering/redovisning av marksektioner ut till tomtgräns
 5. Nybyggnadskarta (underlag för situationsplan)
  Du kan beställa en nybyggnadskarta via din kommuns e-tjänst eller via pappersblankett. Är du osäker på vad som gäller för dig, hör av dig till din kommun.
 6. Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering
  Vi skickar in ett certifikat från din kontrollansvarig till ditt projekt hos kommunen.
 7. Vid eventuell ansökan om strandskyddsdispens
  I vissa fall behöver vi även ansöka om strandskyddsdispens, vid dessa tillfällen tar vi ut en avgift för ansökan. Förutom de bilagor som beskrivs ovan ska även ett brev in som beskriver av vilken anledning du vill bygga bygga huset. Vi brukar alltid även bifoga fotografier över tänkt plats/område och husrendering.