Skicka in bygglov

Skicka in bygglov

När vi tillsammans har samlat alla bilagor som ska bifogas i bygglovet kan du göra din ansökan. Skicka in ansökan via din kommuns e-tjänsts eller blankett. Du måste ha en e-legitimation för att göra din ansökan via e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du ansöka om både bygglov och, om du behöver, strandskyddsdispens samt beställa nybyggnadskarta. Det är samma tjänst, men du kan behöva använda den flera gånger eftersom en eventuell nybyggnadskarta behöver beställas innan du kan ansöka om bygglov och eventuellt strandskyddsdispens.

Via e-tjänst

Ansök i första hand via kommunens e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte dra ut någon blankett utan kan göra din ansökan direkt. Däremot behöver du förbereda de bilagor och ritningar som ska bifogas. Använd i första hand PDF-format för bilagorna. Är dina bilagor i pappersformat kan du skanna in dem och spara som PDF.

Sammanfattning för bygglov

Sammanfattning bygglov

 • När du ska bygga ditt nya nyckelfärdiga hus utanför detaljplanerat område kan du alltid först ansöka om förhandsbesked för att se om tomten överhuvudtaget går att bygga på.
 • Du kan behöva en certifierad kontrollansvarig.
 • Du behöver vår arkitekt som hjälper dig med att ta fram ritningar för bygglovet.
 • Du behöver beställa en nybyggnadskarta minst 1 månad innan vi tillsammans med dig ska lämna in ditt bygglov.
 • Din ansökan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att kommunen ska kunna handlägga den.
 • Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.
 • Man får inte påbörja bygget innan du har fått ett startbesked och använd inte det nya huset förrän du får ett slutbesked.
 • Vill du läsa mer om bygglov kan du besöka Boverkets webbplats.
Bygglov, handläggning och avgift

Bygglov, handläggning och avgift

Din bygglovsansökan

Har du e-legitimation kan du ansöka via kommunens e-tjänst. Ansökan via e-tjänst kan hanteras snabbare, och du kan göra din ansökan direkt, utan att hämta några blanketter. Ansöker du via e-tjänsten får du dessutom en något lägre handläggningsavgift.

I andra hand ansöker du via kommunens blankett och skickar in den tillsammans med dina bilagor.

Kommunens handläggning

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar handläggaren ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Hur lång tid tar ett bygglov?

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Behöver kommunen kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre än 10 veckor. Lämna därför in alla dina bilagor och ansökningar samtidigt, så går handläggningen fortare.

OBS På våren får kommunerna in många ansökningar. Det kan därför vara bra att vara ute i god tid och försöka ansöka om bygglov tidigare.

Hur mycket kostar ett bygglov?

Kommunerna tar ut en handläggningsavgift för arbetet de utför. Handläggningsavgiftens storlek beror på omfattningen av bygglovet och vilka handläggningssteg som behövs. Kommunen tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ett ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom en viss tid.

Handläggningsavgiften för ansökan som kommer in via e-tjänst är något lägre än om ansökan kommer in via en pappersblankett, eftersom den går fortare att handlägga.

När ett besluts fattat om bygglovet

Att få ett beslut om bygglov är inte samma sak som att du får börja bygga. Du får börja bygga först när du har fått ett startbesked från bygg- och miljökontoret. Du får heller inte börja använda ditt nyckelfärdiga hus förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde för ditt bygglov och startbesked.

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked, eller börjar använda byggnaden utan slutbesked, bryter du mot plan- och bygglagen och måste betala en byggsanktionsavgift.

I startbeskedet står vilken kontrollplan som gäller för ditt husbygge, vilka villkor som gäller, vilka handlingar du ska lämna in efter ditt bygge för att få slutbesked och vad som gäller för eventuellt utstakning av huset.

 

Övriga tillstånd du kan behöva bygglov

Övriga tillstånd du kan behöva

Övriga tillstånd du kan behöva

Förutom bygglov kan du behöva göra ansökan eller anmälan för installationer du ska göra i samband med byggnationen. För att kommunen ska kunna samordna handläggningen av dina ärenden ska vi lämna in dem samtidigt med din bygglovsansökan. Extra ansökningar/anmälningar behövs om du ska:

 • Anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra befintlig anläggning
 • Installera torr toalettlösning eller anordna latrinkompost eller byta befintlig
 • Installera nya värmepump eller ändra befintlig anläggning

Mer information om installationerna hittar du i den här guidens sista steg.

Om du ska använda ditt nyckelfärdiga hus till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i huset. Hör av dig till din kommun i ett tidigt skede så får du information om vilka eventuella tillstånd du kan behöva för den tänkta verksamheten.

Bilagor som behövs i din ansökan

Bilagor som behövs i din bygglovsansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ansökan behöver vi skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller ritningarna inte är fackmannamässigt utförda kommer kommunen be oss komplettera din ansökan.

Följande handlingar bifogar vi när vi skickar in din bygglovsansökan

 1. Situationsplan
  Nybyggnadskarta i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 med följande information:

  • De nya nyckelfärdiga husen eller tillbyggnader med måttsättning i minst 3 vinkelräta mått från fastighetsgräns till byggnad, varav 2 mått ska vara till samma byggnadshörn men från olika fastighetsgränser
  • Förslag till sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG) för ny byggnad
  • Befintliga byggnader – byggnader som ska rivas markeras med kryss
  • Nyckelfärdiga husets entré markeras med en pil
  • Infarter och utfarter till huset (det krävs tillstånd från väghållaren att anlägga en sådan)
  • Parkeringsplatser
  • Eventuella bryggor, stödmurar, vattenbrunnar med mera
  • Markera markområden som schaktas eller fylls ut med jord eller fyllnadsmassor
  • Placering av avloppsanläggning om du ska ha enskilt avloppDet vi måste tänka på innan vi placerar huset är bland annat rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd du vill spara, avloppsanläggningar och brunnar.Det går inte att flytta det nyckelfärdiga huset efter att bygglov beviljats så man måste vara noggrann. 
 2. Planritning
  Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den är i skala 1:100 och innehålla uppgifter om:

  • Byggnadens yttermått
  • Byggnadens rumsindelning
 3. Sektionsritning
  En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen är i skala 1:100 och visa:

  • Rumshöjd
  • Takvinkel
  • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG)
  • Skorsten
  • Byggnadens höjd
 4. Fasadritning
  Fasadritiningen är i skala 1:100 och visa:

  • Befintlig marknivå med en streckad linje
  • Ny marknivå med en heldragen linje
  • Markplanering/redovisning av marksektioner ut till tomtgräns
 5. Nybyggnadskarta (underlag för situationsplan)
  Du kan beställa en nybyggnadskarta via din kommuns e-tjänst eller via pappersblankett. Är du osäker på vad som gäller för dig, hör av dig till din kommun.
 6. Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering
  Vi skickar in ett certifikat från din kontrollansvarig till ditt projekt hos kommunen.
 7. Vid eventuell ansökan om strandskyddsdispens
  I vissa fall behöver vi även ansöka om strandskyddsdispens, vid dessa tillfällen tar vi ut en avgift för ansökan. Förutom de bilagor som beskrivs ovan ska även ett brev in som beskriver av vilken anledning du vill bygga bygga huset. Vi brukar alltid även bifoga fotografier över tänkt plats/område och husrendering.
Förberedelser bygglov anmälan

Förberedelser

Ritningar till ansökan

Innan vi skickar in ansökan till kommunen tar vår arkitekt fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem.

Anlita en kontrollansvarig

Under husbyggandet behöver du i de flesta fall en certifierad kontrollansvarig. Är du osäker på om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte, kontakta din kommun. En kontrollansvarig hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök. Den skriver sedan det utlåtande som är underlag för bygg- och miljökontorets slutbesked.

För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Om du är osäker kan vi hjälpa dig, vi har kontakt med kontrollansvariga i Stockholmsområdet.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan beställer du från din kommuns bygg- och miljökontor, antingen via webben eller per telefon. Kommunen gör kartan på beställning, och det kan därför ta några veckor innan du får den. Eftersom kartan ska bifogas med din ansökan bör du beställa den minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan. Kommunen tar ut en avgift för att tillverka kartan.

När behöver du söka strandskyddsdispens?

Om din tomt/fastighet ligger inom strandskyddat område måste vi samtidigt som vi söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för ditt nyckelfärdiga hus. Vi gör din ansökan om strandskyddsdispens på samma blankett eller i samma e-tjänst som ansökan om bygglov. Är du osäker på om din tomt/fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till din kommun.

Introduktion bygglov

Så går ett bygglov till

När du ska bygga nytt permanent boende eller fritidshus måste du ansöka om bygglov. Du ansöker om bygglov hos bygg- och miljökontoret i din kommun. Ofta kan du ansökan om bygglov både via e-tjänst och pappersblankett.

Regler och bestämmelser

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om tomten/fastigheten ligger inom eller utanför ett detaljplanerat område. En detaljplan reglerar hur du får bygga på tomten, det vill säga byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till din kommun.

Förhandsbesked

Om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du svar på om det över huvud taget är möjligt att bygga det du har tänkt. Om du får ett positivt förhandsbesked går du vidare och ansöker om bygglov.