Artiklar om starndskydd

Posts

Förberedelser bygglov anmälan

Förberedelser

Ritningar till ansökan

Innan vi skickar in ansökan till kommunen tar vår arkitekt fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem.

Anlita en kontrollansvarig

Under husbyggandet behöver du i de flesta fall en certifierad kontrollansvarig. Är du osäker på om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte, kontakta din kommun. En kontrollansvarig hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök. Den skriver sedan det utlåtande som är underlag för bygg- och miljökontorets slutbesked.

För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Om du är osäker kan vi hjälpa dig, vi har kontakt med kontrollansvariga i Stockholmsområdet.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan beställer du från din kommuns bygg- och miljökontor, antingen via webben eller per telefon. Kommunen gör kartan på beställning, och det kan därför ta några veckor innan du får den. Eftersom kartan ska bifogas med din ansökan bör du beställa den minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan. Kommunen tar ut en avgift för att tillverka kartan.

När behöver du söka strandskyddsdispens?

Om din tomt/fastighet ligger inom strandskyddat område måste vi samtidigt som vi söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för ditt nyckelfärdiga hus. Vi gör din ansökan om strandskyddsdispens på samma blankett eller i samma e-tjänst som ansökan om bygglov. Är du osäker på om din tomt/fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till din kommun.

Strandsskyddsprincipen för attefallshus

Strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens.

Vad innebär strandskyddet?

Strandskyddet innebär bland annat förbud mot byggandet av byggnader, tillbyggnader, ändrad användning av byggnader, anläggningar, muddringar, trädfällning, schaktning och utfyllnader med mera.

Observera att även bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebodar, attefallshus, staket och bryggor, kan kräva strandskyddsdispens.

Ansökan om strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. Din kommun tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Du ansöker om strandskyddsdispens via e-tjänst eller på samma blankett som för den åtgärd du avser att utföra. Längst ner på sidan har vi listat olika lov som krävs beroende på vilken åtgärd du ska utföra.

Bygg- och miljönämnden kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Tänk på att Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska strandskyddsdispensen efter att beslut har meddelats från bygg- och miljönämnden. Hör av dig till kommun om du vill veta om din fastigheten omfattas av strandskyddat område.

Bilagor vid ansökan om strandskyddsdispens

Vilka bilagor du ska bifoga med din ansökan om strandskyddsdispens beror på vilken åtgärd du planerar. I våra guider för olika åtgärder som kan kräva strandskyddsdispens framgår vilka bilagor du ska bifoga. Generellt gäller att du ska bifoga en beskrivning av åtgärden med uppgift om hur och när, samt anledning till den planerade åtgärden. Kommunen ser gärna att du även bifogar fotografier/fotomontage som förtydligar ansökan.

Om strandskyddet

Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge goda livsvillkor för växt och djurliv. Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandlinjen upp på land och lika långt ut i vattnet vid alla sjöar, hav och vattendrag i Sverige. I vissa områden i Stockholms län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter, främst inom områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Inom områden med detaljplan kan dock förhållandena vara annorlunda.