Artiklar om förhandsbesked för nyckelfärdiga hus

Posts

Introduktion bygglov

Så går ett bygglov till

När du ska bygga nytt permanent boende eller fritidshus måste du ansöka om bygglov. Du ansöker om bygglov hos bygg- och miljökontoret i din kommun. Ofta kan du ansökan om bygglov både via e-tjänst och pappersblankett.

Regler och bestämmelser

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om tomten/fastigheten ligger inom eller utanför ett detaljplanerat område. En detaljplan reglerar hur du får bygga på tomten, det vill säga byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till din kommun.

Förhandsbesked

Om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du svar på om det över huvud taget är möjligt att bygga det du har tänkt. Om du får ett positivt förhandsbesked går du vidare och ansöker om bygglov.

Marklov för nyckelfärdigt hus

Marklov

Om du inom ett detaljplanerat område ska schakta eller fylla ut mark så att höjdläget för markytan avsevärt ändras, krävs ett marklov. Det kan även behövas för att fälla träd.

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte något tillstånd för schaktning eller fyllning av mark, undantag kan vara om din fastighet omfattas av strandskyddat område, då det kan krävas en strandskyddsdispens för åtgärden. Rådfråga alltid bygglovenheten vid markåtgärder som påverkar dagvattenavrinning eller grannfastigheten.

Trädfällning och skogsplantering inom detaljplanerat område kan också kräva marklov, undantaget är på den egna tomten.

Vill du ansöka om marklov?

Du kan ansöka om marklov både via kommunens e-tjänst och via pappersblankett. Om du ansöker via e-tjänsten blir handläggningsavgiften något lägre än om du ansöka via pappersblankett.

Följ en guide för att göra din ansökan

I våra guider längre ner på sidan beskriver vi hur du går tillväga för att göra en ansökan och vilka bilagor som ska bifogas. Guiden avslutas med att du kan göra din ansökan. I samma ansökan kan du även ansöka om eventuellt strandskyddsdispens. Hör av dig till din kommun om det saknas guide för den åtgärd du planerar.

Undvik byggsanktionsavgift – invänta alltid ett startbesked

Invänta alltid ett skriftligt startbesked! Om du påbörjar arbetena utan ett startbesked ska bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Strandsskyddsprincipen för attefallshus

Strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens.

Vad innebär strandskyddet?

Strandskyddet innebär bland annat förbud mot byggandet av byggnader, tillbyggnader, ändrad användning av byggnader, anläggningar, muddringar, trädfällning, schaktning och utfyllnader med mera.

Observera att även bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebodar, attefallshus, staket och bryggor, kan kräva strandskyddsdispens.

Ansökan om strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. Din kommun tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Du ansöker om strandskyddsdispens via e-tjänst eller på samma blankett som för den åtgärd du avser att utföra. Längst ner på sidan har vi listat olika lov som krävs beroende på vilken åtgärd du ska utföra.

Bygg- och miljönämnden kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Tänk på att Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska strandskyddsdispensen efter att beslut har meddelats från bygg- och miljönämnden. Hör av dig till kommun om du vill veta om din fastigheten omfattas av strandskyddat område.

Bilagor vid ansökan om strandskyddsdispens

Vilka bilagor du ska bifoga med din ansökan om strandskyddsdispens beror på vilken åtgärd du planerar. I våra guider för olika åtgärder som kan kräva strandskyddsdispens framgår vilka bilagor du ska bifoga. Generellt gäller att du ska bifoga en beskrivning av åtgärden med uppgift om hur och när, samt anledning till den planerade åtgärden. Kommunen ser gärna att du även bifogar fotografier/fotomontage som förtydligar ansökan.

Om strandskyddet

Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge goda livsvillkor för växt och djurliv. Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandlinjen upp på land och lika långt ut i vattnet vid alla sjöar, hav och vattendrag i Sverige. I vissa områden i Stockholms län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter, främst inom områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Inom områden med detaljplan kan dock förhållandena vara annorlunda.

Nybyggnadskarta - Nyckelfärdigt hus

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga ett nytt nyckelfärdigt hus som huvudbyggnad, större tillbyggnad eller större teknikbyggnad behöver du en nybyggnadskarta när du ritar din situationsplan.

Det finns tre kategorier av nybyggnadskartor:

  • Nybyggnadskarta: typ A (kommunal VA-anslutning)
  • Nybyggnadskarta: typ B

Enklare karta

På nybyggnadskartan visas uppgifter om bland annat markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanbestämmelser, vatten och avloppsanslutningar (gäller typ A) i skalan 1:400, 1:500 eller 1:1000. Om du i din beställning anger vad du ska göra, så kan ofta kommunen anpassa kartan efter dina behov. En nybyggnadskarta beställer du från bygg- och miljökontoret. Kommunen tar ut en avgift för att tillverka kartan.

Om du beställer en nybyggnadskarta för en del av en större fastighet, ska du bifoga en karta i pdf-format till kommunen som tydligt visar ny tomtavgränsning. Som underlag för denna karta kan du använda tätortskartan i Stockholms län t.ex. eller någon annan gratiskarta.

Beställningen av karta brukar ta runt 4 veckor, så tänk på det innan du tänker skicka in din bygglovsansökan!

Bygga nyckelfärdigt hus - Förhandsbesked

Förhandsbesked

Förhandsbesked också kallat lokaliseringsprövning är ett besked om det är möjligt att bygga nyckelfärdigt hus på fastigheten samt om det är möjlighet att lösa vatten och avloppsfrågan.

Om du ska bygga hus utanför detaljplanerat område och på en fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked.

Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och du lägger ner kostnader på ritningar och annan planering. Ett positivt förhandsbesked är inte det samma som ett godkännande för att få bygga, inte heller för att få anordna vatten och avlopp. Du måste ansöka om bygglov och vatten och avlopp i vanlig ordning.

Vill du ansöka om förhandsbesked?

Du kan ansöka om förhandsbesked hos din berörda kommun oftast via vår e-tjänst och via pappersblankett.