Entries by Johan Kangur

Marklov

Om du inom ett detaljplanerat område ska schakta eller fylla ut mark så att höjdläget för markytan avsevärt ändras, krävs ett marklov. Det kan även behövas för att fälla träd. Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte något tillstånd för schaktning eller fyllning av mark, undantag kan vara om din fastighet omfattas av strandskyddat område, då det kan […]

Strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. Vad innebär strandskyddet? Strandskyddet innebär bland annat förbud mot byggandet av byggnader, tillbyggnader, ändrad användning av byggnader, anläggningar, muddringar, trädfällning, schaktning och utfyllnader med mera. Observera att även bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebodar, attefallshus, staket och bryggor, kan kräva strandskyddsdispens. […]

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga ett nytt nyckelfärdigt hus som huvudbyggnad, större tillbyggnad eller större teknikbyggnad behöver du en nybyggnadskarta när du ritar din situationsplan. Det finns tre kategorier av nybyggnadskartor: Nybyggnadskarta: typ A (kommunal VA-anslutning) Nybyggnadskarta: typ B Enklare karta På nybyggnadskartan visas uppgifter om bland annat markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanbestämmelser, vatten och avloppsanslutningar (gäller […]

Förhandsbesked

Förhandsbesked också kallat lokaliseringsprövning är ett besked om det är möjligt att bygga nyckelfärdigt hus på fastigheten samt om det är möjlighet att lösa vatten och avloppsfrågan. Om du ska bygga hus utanför detaljplanerat område och på en fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked. Syftet med ett […]

Tid från beställning till leverans

Leveransen av nyckelfärdiga hus ser olika ut för alla husleverantörer. Våra nyckelfärdiga hus brukar ta mellan 3 – 4 månader att få på plats efter beställning. Tittar man generellt mellan olika husleverantörer ligger hus leveranstiden mellan 3-10 månader. Leveransen från fabriken till tomten tar normalt runt 2 dagar och själva uppförandet av huset tar runt […]

Vad är ett nyckelfärdigt hus?

Uttrycket nyckelfärdigt kommer ifrån att huset är så gott som klart när det levereras och det ända man behöver göra för att flytta in är att vrida om nyckeln till huset. Nyckelfärdiga hus byggs mestadels i fabrik för att sen levereras och färdigställas på en färdig grund. Leveransen och färdigställandet av ett nyckelfärdigt hus varierar […]