Detaljplan

Detaljplan

En detaljplan (tidigare benämning stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är i fysisk planering en plan för utformning av bebyggelse med mera inom ett mindre område (från en enstaka fastighet till en mindre stadsdel). Många länder har olika administrativa nivåer och beslut som gäller byggande och markanvändning tas vanligen på den lokala nivån (kommunen). Den regionala och nationella nivån har dock ofta möjligheten att ta beslut i vissa situationer.

Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- & vattenområden.

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt nyckelfärdiga fritidshus & när det nyckelfärdiga huset ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark & vattenområden & gränserna för dessa.

Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt andra kapitlet plan & bygglagen samt till hushållningsbestämmelserna i tredje & fjärde kapitlen miljöbalken. Observera att de krav som inte har prövats i detaljplanen & som gäller allmänna intressen tas upp i bygglovsprövningen.

Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga eller köpa nyckelfärdigt hus i enlighet med planen under en särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 & högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan med den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter.

Detaljplanen reglerar rättigheter & skyldigheter, inte bara mellan markägarna & samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov.

Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser. Utgångspunkten är att kommunen ska vara huvudman för allmän plats, men även enskilda fastighetsägare, eller samfällighetsföreningar kan vara huvudman om det finns särskilda skäl till det. Om kommunen är huvudman medför planen en rätt & även en skyldighet – att lösa in mark som är avsedd för allmänna platser. Kommunalt huvudmannaskap medför en skyldighet att ställa i ordning & underhålla dessa allmänna platser i den takt planen tas i anspråk.